ประกาศ แจ้งยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา และยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 324 ล./55-ข เขตแผ่นดินไหว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ

เรื่อง แจ้งยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

และยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน

แบบ 324 ล./55-ข เขตแผ่นดินไหว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

—————————

1. เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา <<รายละเอียด>>

2. เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 324 ล./55 – ข

เขตแผ่นดินไหว (งานบริหารทั่วไป) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) <<รายละเอียด>>