ประกาศ เรื่อง การขายทอดตลาดบ้านพักครูพร้อมรื้อถอน (แก้ไขเพิ่มเติม)

ประกาศ

เรื่อง การขายทอดตลาดบ้านพักครูพร้อมรื้อถอน (แก้ไขเพิ่มเติม)

—————————-

ด้วย โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 มีความประสงค์จะขายทอดตลาดบ้านพักครูพร้อมรื้อถอน จำนวน 7 หลัง โดยวิธีประมูลตามกำหนดการ ดังนี้ <<รายละเอียดดังแนบ>>