การสอบวัดผลปลายภาค ของนักเรียนชั้น ม.1-ม.5 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561

ประชาสัมพันธ์

การสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561

ของนักเรียนชั้น ม.1-ม.5

ระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2562

************************************

– ขอให้นักเรียนทุกคน ตรวจสอบเลขที่และห้องของตนเองว่าสอบที่ห้องไหน  <<คลิกที่นี่>>

– ตารางสอบ ระดับชั้น ม.ต้น (ม.1, ม.2 และ ม.3)   <<คลิกที่นี่>>

– ตารางสอบ ระดับชั้น ม.ปลาย (ม.4 และ ม.5)  <<คลิกที่นี่>>

หมายเหตุ  ไม่อนุญาตให้นักเรียนนำโทรศัพท์ และไม้บรรทัด เข้าห้องสอบ