ประกาศ การขายทอดตลาดบ้านพักครูพร้อมรื้อถอน

ประกาศ

การขายทอดตลาดบ้านพักครูพร้อมรื้อถอน

—————————-

ด้วย โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 มีความประสงค์จะขายทอดตลาดบ้านพักครูพร้อมรื้อถอน จำนวน 6 หลัง โดยวิธีประมูลตามกำหนดการ <<รายละเอียดดังแนบ>>