การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 324 ล./55 -ข เขตแผ่นดินไหว (งานบริหารทั่วไป) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 324 ล./55 -ข เขตแผ่นดินไหว (งานบริหารทั่วไป) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

————————–

โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 324 ล./55 -ข เขตแผ่นดินไหว (งานบริหารทั่วไป) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ <<รายละเอียด>>