กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ วันที่ 8 มกราคม 2562

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2562 วันที่ 8 มกราคม 2562

ด้วยโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ กําหนดจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ๒๕๖๑ ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๒

เป็นการ สร้างขวัญและกําลังใจในการทํางาน อีกทั้งยังเชื่อมความสัมพันธ์ ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากร

ผู้เกี่ยวข้องทางการ ศึกษาของโรงเรียน ให้มีความรักและผูกพัน เสริมสร้างความสามัคคีในองค์กร

ร่วมมือพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน สมุทรสาครบูรณะ ให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ 

ในวันที่ 8 มกราคม 2562

คลิกดูภาพกิจกรรม