การอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยในชั้นเรียน วันที่ 31 ตุลาคม 2561

การอบรมเชิงปฏิบัติการ

“การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของครู”

วันที่ 31 ตุลาคม 2561

ณ ห้องประชุมคุณสุชาติ-พ.ญ. ทิพาวรรณ ใบสมุทร โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ

คลิกดูภาพกิจกรรม