แบบประเมิน การจัดพิธีทำบุญโรงเรียนเนื่องในโอกาสครบรอบ 106 ปี และการจัดกิจกรรมพิธีมอบทุนการศึกษา ปี 2561 วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561

โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะได้กำาหนดจัดพิธีทำบุญโรงเรียน เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๖ ปี เพื่อเป็น
ขวัญ และกำลังใจแก่คณะครู นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ ในวันศุกร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม
๒๕๖๑ ณ บริเวณเวทีใหญ่หน้าอาคาร ๕ (หลังคาโค้ง)

จึงอยากให้ท่านทำแบบประเมิน การจัดพิธีทำบุญโรงเรียนเนื่องในโอกาสครบรอบ 106 ปี และการจัดกิจกรรมพิธีมอบทุนการศึกษา ปี 2561 วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 เพื่อทราบถึงความพึงพอใจและนำไปปรับปรุงครั้งต่อ ๆ ไป

คลิกเพื่อทำแบบประเมิน