ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย

ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย
ตามประกาศโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา ในระหว่างวันที่ 10 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2561 นั้น บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลตามประกาศเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย ซึ่งไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน เนื่องจากขาดคุณสมบัติ ข้อ 3 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

รายละเอียด คลิก