แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดการอบรม Internet Of Things ให้แก่นักเรียนแกนนำ ในวันที่ 5-6 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

แบบสอบถามฉบับนี้ใช้เพื่อสอบถามความพึงพอใจในการจัดการอบรม Internet Of Things

ให้แก่นักเรียนแกนนำ

ในวันที่ 5-6 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 232

คลิกที่นี่ : เพื่อทำแบบประเมิน