ประกาศ รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (การมอบตัวนักเรียน)

ประกาศ

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2561

(การมอบตัวนักเรียน)

************************************

1. ขอให้นักเรียนทุกคน ตรวจสอบรายชื่อของตัวเองว่าอยู่ห้องไหน  <<คลิกที่นี่>>

2. ให้ผู้ปกครองนำนักเรียนที่สอบคัดเลือกและพิจารณาคัดเลือกนักเรียนประเภทเงื่อนไขพิเศษได้ ที่รายงานตัวแล้ว มามอบตัวเข้าเรียนชั้น ม.1 ในวันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2561  เวลา  08.30-16.30 น. และขอเชิญผู้ปกครองที่นำนักเรียนมามอบตัวเข้าประชุมในวันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณหลังคาโค้ง โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ “ถ้านักเรียนไม่มามอบตัวถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียนในโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ”

3. ขอให้นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ

4. ขอให้ผู้ปกครองเตรียมเอกสาร หลักฐาน ในการมอบตัวนักเรียน ชั้น ม.1 ให้พร้อม เพื่อความสะดวก รวดเร็วต่อการมอบตัวนักเรียน

หมายเหตุ :  – เอกสารทุกรายการต้องมีตัวจริงมาตรวจสอบทุกฉบับ

                   – เอกสารที่เป็นสำเนาต้องชัดเจนและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ