ประกาศ เรื่อง ซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศ

เรื่อง ซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ประจำปีการศึกษา 2561

****************************************

ด้วย โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ มีความประสงค์จะซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ประจำปีการศึกษา 2561  จำนวน 102 รายการ โดยวิธีพิเศษ โดย นายสรรเสริญ  ขวัญดี  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ ผู้ได้รับมอบอำนาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1340/2560 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 เรื่องมอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้  รายละเอียด  <<คลิกที่นี่>>