แบบประเมิน กิจกรรมทัศนศึกษาและดูงาน องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเทคโนธานี และสวนสนุกดรีมเวิลด์ วันพุธที่ 7 มีนาคม 2561

แบบประเมิน กิจกรรมทัศนศึกษาและดูงาน องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเทคโนธานี และสวนสนุกดรีมเวิลด์ วันพุธที่ 7 มีนาคม 2561

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและ งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ได้รับอนุมัติให้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2560

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะเพิ่มพุนความรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา ซึ่งเป็ฯการส่งเสริมบรรยากาศการเรียนการสอน และเสริมสร้างประสบการณ์ตรง

ในวันพุธที่ 7 มีนาคม 2561 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเทคโนธานี และสวนสนุกดรีมเวิลด์

โดยให้ผู้ตอบแบบประเมิน ทำเครื่องหมาย หรือเติมข้อความลงในช่องว่างตรงตามความคิดเห็นของท่าน

คลิกที่นี่เพื่อทำแบบประเมินออนไลน์