แบบประเมินพิธีมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาโครงการการประกวดวาดภาพระบายสี “ฉันรักสมุทรสาคร ฉันขับสมุทรสาคร” วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561

แบบประเมินกิจกรรมพิธีมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาโครงการการประกวดวาดภาพระบายสี “ฉันรักสมุทรสาคร ฉันขับสมุทรสาคร” วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561

คำชี้แจง แบบประเมินฉบับนี้เป็นแบบประเมินความคิดเห็น ความพึงพอใจ และการมีส่วนร่วมต่อการจัดพิธีมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาโครงการการประกวดวาดภาพระบายสี

“ฉันรักสมุทรสาคร ฉันขับสมุทรสาคร”

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561

โดยให้ผู้ตอบแบบประเมิน ทำเครื่องหมาย หรือเติมข้อความลงในช่องว่างตรงตามความคิดเห็นของท่าน

คลิกที่นี่เพื่อทำแบบประเมินออนไลน์