ประกาศผลการสอบแก้ตัว (ไม่ผ่าน) ครั้งที่ 1 รายละเอียดด้านใน

ประกาศผลการสอบแก้ตัว (ไม่ผ่าน) ครั้งที่ 1

นักเรียนที่ยังสอบแก้ตัวไม่ผ่าน ให้มาดำเนินการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2

ในวันที่ 30 ตุลาคม 2560 และให้เสร็จเรียบร้อยในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560

หากนักเรียนไม่มาดำเนินการตามวันที่กำหนด

 ** นักเรียนต้องลงทะเบียนเรียนซ้ำรายวิชา

ตรวจสอบผลการสอบซ่อม

คลิกที่นี่