แบบประเมินผล กิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ กลุ่มเครือข่ายเพื่อพัฒนาห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์กลุ่มภาคกลางตอนล่าง ในวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี

แบบประเมินผล กิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ กลุ่มเครือข่ายเพื่อพัฒนาห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์กลุ่มภาคกลางตอนล่าง ในวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี

คลิกที่นี่